بيمه پیمانی است، که به موجب آن یک طرف تعهد می کند، در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی به شرکت بیمه ، در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه گر طرف تعهد را بیمه گذار و وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه می نامند. 

بیمه، اشخاصی را که متحمل لطمه، زیان یا حادثه ناخواسته ای شده اند قادر می سازد که پیامدهای این وقایع ناگوار را جبران کنند.

بیمه در ساده‌ترین تعریف:

روشی است برای انتقال ریسک از فرد بیمه شده به شرکت بیمه در مدت زمان مشخص شده. که شرکت بیمه موظف است در زمان به وجود آمدن مشکلات مشخص فرد را یاری نماید. 

عقد بیمه:

عقد بیمه و شرایط آن باید به موجب سند کتبی باشد و سند مزبور موسوم به بیمه نامه خواهد بود. در بیمه نامه باید امور ذیل به طور صریح قید شود: 

1-تاریخ انعقاد قرارداد. 

2-اسم بیمه گر و بیمه گذار.

3-موضوع بیمه.

4-حادثه یا خطری که عقد بیمه به مناسبت آن به عمل آمده است. 

5-ابتدا و انتهای بیمه.

6-حق بیمه.

7-میزان تعهد بیمه گر در صورت وقوع حادثه.

(تصویر نمونه ای از یک بیمه نامه، بیمه پاسارگاد)

موضوع بیمه ممکن است، مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی مشروط بر اینکه بیمه گذار به بقا آنچه بیمه می دهد ذی نفع باشد و همچنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه گذار متضرر می گردد. 

بیمه گذار ممکن است اصیل باشد، یا به یکی از عناوین قانونی نمایندگی صاحب مال یا شخص ذینفع را داشته یا مسئولیت حفظ آن را از طرف صاحب مال داشته باشد. هر کس بیمه می دهد متعلق به خود اوست، مگر آنکه در بیمه نامه تصریح شده باشد که مربوط به دیگری است لیکن در بیمه حمل و نقل ممکن است بیمه نامه بدون ذکر اسم(به نام حامل) تنظیم شود.

طلبکار می تواند مالی را که نزد او وثیقه یا رهن است بیمه دهد در این صورت هرگاه حادثه ای نسبت به مال مزبور رخ دهد از خساراتی که بیمه گر باید بپردازد تا میزان آنچه را که بیمه گذار در تاریخ وقوع حادثه طلبکار است به شخص او و بقیه به صاحب مال تعلق خواهد گرفت.

در صورتی که مالی بیمه شده باشد در مدتی که بیمه باقی است نمی توان همان مال را به نفع همان شخص و از همان خطر مجددا بیمه نمود. همچنین در صورتی که مالی به کمتر از قیمت بیمه شده باشد نسبت به بقیه قیمت می توان آن را بیمه نمود در این صورت هر یک از بیمه گذاران به نسبت مبلغی از مال که بیمه کرده است مسئول خواهد بود. 

اگر که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد، بیمه گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال مسئول خسارت خواهد بود. 

امکان دارد بیمه گذار یا نماینده او با قصد تقلب مالی را اضافه بر قیمت عادله در موقع عقد قرارداد بیمه داده باشد عقد بیمه باطل است و حق دریافتی قابل استرداد نیست. 

انواع بیمه:

بیمه با توجه به نگاه ما به مبنای قانونی، اهداف و مقررات به دو نوع کلی تقسیم می شود:

1- بیمه های بازرگانی(بیمه های اختیاری):

بیمه گذار به میل و اراده خود و به صورت آزادانه نسبت به تهیه انواع پوشش های آن اقدام می کند. در این نوع بیمه ها تعهد دو طرفه است یعنی بیمه گر در ازاء دریافت حق بیمه از بیمه گذار تامین بیمه در اختیار وی قرار می دهد. در بیمه های بازرگانی محاسبه حق بیمه متناسب با خطر بیمه شده تعیین می گردد و بیمه های بازرگانی به انواع مختلفی در طول زمان کلا از بیمه گذار اخذ می گردد. 

تقسیم بندی این بیمه ها به اقتضای زمان و تنوع خطرها بستگی دارد از جمله : 

الف) بیمه های دریایی و غیردریایی 

ب) بیمه های اموال و اشخاص 

ج) بیمه های زندگی و غیرزندگی

د)بیمه های اشیاء- مسئولیت - زیان پولی و اشخاص. 

2-بیمه های اجتماعی(بیمه های اجباری/ بیمه های ناشی از قانون):

این نوع بیمه ها در مورد کارگران و اقشار کم درآمد جامعه صدق می کند. قانونگذار برای اقشاری از جامعه که از ی سود نیروی تولیدی جامعه محسوب می شوند و از سوی دیگر خود به فکر آینده و معیشت خود نیستند یا برای آینده خود نمی توانند برنامه مناسبی داشته باشند، دولت را موظف کرده در جهت حمایت از آنها بیمه های اجتماعی را برقرار کرده و این اقشار را زیر چتر این نوع بیمه ها قرار دهد.

از مهمترین ویژگی این نوع بیمه ها می توان به پرداخت بخش اعظم حق بیمه توسط کارفرما و نیز محاسبه حق بیمه بر اساس درصدی از حقوق و دستمز مشمولین اشاره کرد.