بیمه عمر و تامین آتیه ازدواج

صندوق های بیمه ای امروز در تلاش هستند تا خدمات خود را صرفا به تامین بخشی از هزینه های درمانی محدود نکنند و با ارائه خدمات اجتماعی و خدمات حمایتی به بیمه شدگان تحت پوشش خود در افزایش رضایتمندی بیمه شدگان در حال رقابت هستند.


در کشور ما نیز صندوق های بیمه ای با در نظر داشتن خدمات مستمری بازنشستگی، از کار افتادگی و کمک هزینه ازدواج تمامی بیمه شدگان خود را تحت پوشش قرار می دهند.

هدف از ارائه بیمه تامین آتیه ازدواج: 

زمانی که افراد ازدواج می کنند دارای مسئولیت های بیشتری نسبت به دوران مجردی خود دارند و به این شکل سرپرست های خانوار در تلاش هستند تا بتوانند بهترین ها را برای خانواده خود به ارمغان بیاورند.

بسیاری از افراد در جهت تامین هزینه های خود اعم از تحصیلات، ازدواج، تهیه مسکن و تامین هزینه های درمانی از بیمه های مختلفی استفاده و در آنها سرمایه گذاری می کنند.


بیمه پاسارگاد در جهت جلب رضایتمندی اقشار مختلف و تامین مالی بخش اعظم از نیازهای جامعه بیمه تامین آتیه ازدواج ویژه جوانان را در خدمت آنها قرار داده است.